แก้ไขปัญหารกค้างและติดตามลูกโคเกิดใหม่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วันที่ 2 กันยายน  2563

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก  โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองเพชรบูรณ์ ปฎิบัติงานผสมเทียมกระบือ 1 ตัว โคเนื้อ 1 ตัว ติดตามลูกเกิดโค 1 ร.ท.สุกรี  นาคปานเสือ 150 ม.11 ต.นางั่ว   อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  2.น.ส.บุญชุบ  ออ่นชื่น 230 ม.10 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์