วัดรูปร่างแม่โคนมคลอดใหม่ในฟาร์มเกษตรกร ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่  2  กันยายน  2563  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมลำพญากลาง 1 และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมลำพญากลาง 2  เข้าปฏิบัติงานออกวัดรูปร่างแม่โคนมคลอดใหม่ในฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ ในเขตพื้นที่   ต.ลำพญากลาง  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี