ปฏิบัติงานภายใต้โครงการเสริมส้รางนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนา

วันที่ 10 กันยายน 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมไชยปราการ ปฏิบัติงานภายใต้โครงการเสริมส้รางนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายแม่พันธุ์โคมนมด้วยวิธีการย้ายฝากตัวอ่อนเพื่อเพิ่มปริมาณแม่โคนมที่มีคุณภาพดี ณ ฟาร์มโคนมอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ฟาร์ม เก็บเอ็มบริโอจากแม่ตัวให้ จำนวน 3 ตัวได้เอ็มบริโอคุณภาพดีจำนวน 24 ใบ ทำการแช่แข็งเพื่อรอนำไปย้ายฝากต่อไป