ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฝูงแพะพ่อแม่พันธุ์ทดแทนและฝูงแพะแดงสุราษฎร์

วันที่ 1 มีนาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฝูงแพะพ่อแม่พันธุ์ทดแทนและฝูงแพะแดงสุราษฎร์ เพื่อร่วมวางแผนการจัดการฝูงแพะ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี