จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากร Individual Development Plan (IDP)

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากร Individual Development Plan (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการเก็บตัวอย่างเพื้อตรวจวินิจฉัย โดยมีนายสัตวแพทย์วรวัฒน์ หาญทองกุล เป็นวิทยากร ในการนี้มีข้าราชการ พนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรม และในภาคบ่ายได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ภายในศูนย์ฯ