ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการจัดการฟาร์ม พร้อมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 1-3 มีนาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีเธนุเวชและวิทยาการสืบพันธุ์) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ชัยภูมิ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการจัดการฟาร์ม พร้อมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ให้แก่โคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ