ตรวจท้องแพะก่อนเข้าสู่โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด

"สร้างแพะพันธุ์ดีสู่เกษตรกร"
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ดำเนินการตรวจท้องแพะก่อนเข้าสู่โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อผสมเทียมจำนวน 29 ตัว ในพื้นที่ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี