เตรียมแม่วัวตัวรับเพือทำการย้ายฝากตัวอ่อนในโคเนื้อ

วันที่ 5 มีนาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ได้เข้าเตรียมแม่วัวตัวรับเพือทำการย้ายฝากตัวอ่อนในโคเนื้อ ตามโครงการโคเนื้อคุณภาพ ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการธรนาคารโค-กระบือ ตามแนวพระราชดำริ  พร้อมทั้งทำ CIDR และ AD3E+Selevit+P4