ตรวจเยี่ยมฟาร์ม จุฑามาศฟาร์ม ต.กำแพงเพชร จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม  2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
ร่วมกับส่วนพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมโคนมรัตภูมิ  ตรวจเยี่ยมฟาร์ม จุฑามาศฟาร์ม ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อตรวจท้องโคนม จำนวน 10 ตัว ท้อง 5 ตัว แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน 5 ตัว และผสมเทียม จำนวน 3 ตัว  พร้อมออกพื้นที่ ผสมเทียมโคเนื้อจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน 4 ตัว 3 ราย