ให้บริการผสมเทียมฟาร์มในโครงการมาสเตอร์บูล

วันที่ 1 เมษายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีโดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคลองหวาย ให้บริการผสมเทียมฟาร์มในโครงการมาสเตอร์บูลด้วยน้ำเชื้อ Young Sire รุ่นที่ 23  จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้
1.ฟาร์มนางแพน  พลแสน
   - 1522708436(น้ำตาล)  หมายเลขน้ำเชื้อ TH448
2.ฟาร์มนางระหัน  ประเสริฐสังข์
   -172709nd00710(พูล) หมายเลขน้ำเชื้อ TH448