ทำการย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับ

วันที่ 2 เมษายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ทำการย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับจำนวน10 ตัว ตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ณ ฟาร์มนายสุรัช คงเดชเกษมสุข ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา