ตรวจระบบสืบพันธุ์แพะ ฝูงแม่พันธุ์คาราฮารี เรด และท็อกเก็นเบอร์ก

วันที่ 5 เมษายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานตรวจระบบสืบพันธุ์แพะ ฝูงแม่พันธุ์คาราฮารี เรด และท็อกเก็นเบอร์ก จำนวน 42 ตัว เพื่อจัดการฝูงแม่พันธ์ุต่อไป