เหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โค

วันที่  20  เมษายน  2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
ออกพื้นที่ผสมเทียมโคเนื้อจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคที่มีปัญหาระบบสืบพันธุ์ พื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา