ติดตามลูกโคเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียม

วันที่  11 พฤษภาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี  ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนมดแดง ปฏิบัติการติดตามลูกโคเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธ์ุ RABLP 86/59 อายุ 1 เดือน เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ของเกษตรกร จำนวน 1 ราย  นางพิกุล  จันทศรี บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี