ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าแมลง น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดพาหะของโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมชุมพวง บรูณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าแมลง น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดพาหะของโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ โดยให้เกษตรกรทำความสะอาดคอกสัตว์ การจัดการสุขาภิบาลสัตว์ การดูแลสัตว์ป่วยสร้างการรับรู้โรคอุบัติใหม่ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา