ผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ดำเนินการปฏิบัติงานผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็งรวมทั้งสิ้น 349 หลอด รายละเอียดดังนี้
1. พันธุ์ซาเนน 6 ตัว ได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 246 หลอด
2 พันธุ์แองโกลนูเบียน 3 ตัวได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 35 หลอด
3.พันธุ์ทอกเกนเบิร์ก ได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 68 หลอด