ออกพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค ให้ห่างไกลโรคระบาด

วันที่ 7 มิถุนายน  2564 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอละงู  จังหวัดสตูล ออกพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค ให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่กำลังระบาดอยู่ในโค เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรค
ในพี้นที่ ม.6 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล