ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำล้างผนังหุ้มลึงค์โค

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี เข้าร่วมกับศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง และ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำล้างผนังหุ้มลึงค์โค จำนวน 27 ตัวอย่าง  ณ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง อ. ลำสนธิ จ.ลพบุรี