จัดประชุมสร้างการรับรู้ แก่เกษตรกร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคการป้องกัน โรคลัมปี สกิน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยการผสมเทียม​และเทคโนโลยี​ชีวภาพ​ขอนแก่น​  โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสมเทียม​จตุร​พักตร​พิมาน​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และ อบต.อีง่องได้จัดประชุมสร้างการรับรู้ แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนมอญ ม.4 ต.อีง่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคการป้องกัน โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ พร้อมมอบยาฉีดกำจัดแมลงจากการสนับสนุนของ อบจ.ร้อยเอ็ด ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ หมู่ที่ 1 - 9 ต.อีง่อง โดยมีร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมานเป็นประธาน พร้อมด้วยสจ.สุนทร วงศ์ศรีมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุกฝ่าย ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม