ลงพื้นที่ติดตามงานเหนี่ยวนำการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีร่วมกับสถานีพัฒนาผสมเทียมท่าตะเกียบ ลงพื้นที่ติดตามงานเหนี่ยวนำการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมน จำนวน 8 ตัว และล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์เพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคเนื้อ จำนวน 10 ตัว ในฟาร์มเครือข่ายไทยแบล็ค นายทวี สาธุชาติ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา