ปฏิบัติงานผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ดำเนินการปฏิบัติงานผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็งรวมทั้งสิ้น 206 หลอด รายละเอียดดังนี้
1. พันธุ์แองโกลนูเบียน 5 ตัวได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 94 หลอด
2.พันธุ์ทอกเกนเบิร์ก ได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 60 หลอด
3.พันธุ์คาราฮารีเรด ได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 52 หลอด