จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโขงเจียมและกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ออกดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม15 ราย พร้อมนี้สถานีฯได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือโดยเน้นการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและป้องกันโรคลัมปีสกิน(Lumpy Skin Disease)ภายใต้สโลแกน"ต้อนวัวควาย เข้ามุ้ง สุ่มไฟไล่ยุ่งและแมลงดูดเลือด"และประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียม โดยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี