ร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์และสถาบันการเกษตรอื่น

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้
นายสาโรช งามขำ นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ และนายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์และสถาบันการเกษตรอื่น ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (สผ.)

เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการนมโรงเรียนของภาคสหกรณ์และผู้ประกอบการ ทั้งการแก้ปัญหาในระยะสั้น ตลอดจนถึงการแก้ปัญหาในระยะยาว
โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย