พ่นน้ำยากำจัดแมลงให้ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564  
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี โดยเจ้าหน้าที่หน่วยผสมเทียมเมืองลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ออกพ่นน้ำยากำจัดแมลงให้ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม เพื่อป้องกันโรค lumpy Skin พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี จำนวน 33 ราย
โคเนื้อ 1 ราย จำนวน 5 ตัว โคนม 32 ราย จำนวน 767 ตัว