ผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งไก่ พ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองและไก่ไข่

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.มนัสวี ชูเชิด เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ปีก  และ น.สพ.วรพงษ์ พงษ์ศิริ กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งไก่ พ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก จำนวน 33 ตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งไก่ให้แก่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯทั่วประเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองและธนาคารเชื้อพันธุ์ ตามแผนรายชนิดสัตว์ปีกของ สทป. ที่วางไว้