ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง และฝ่ายส่งเสริม สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนม นายธีรพัฒน์ บุญถาวร นายสุชิต กฤตรัชนันท์ และนายปรีชา ระวังสุข อ.เมือง จ.พัทลุง ดังนี้
   1. ล้วงตรวจและแก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ ดังนี้
     - เหนี่ยวนำการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมน จำนวน 1 ตัว
     - ฉีดวิตามินและแร่ธาตุบำรุงระบบสืบพันธุ์ 8 ตัว
   2. ตรวจการตั้งท้องจำนวน 3 ตัว ผล ท้อง 2 ตัว ไม่ท้อง 1 ตัว
   3. ขึ้นทะเบียนโคและติดเบอร์หู RFID จำนวน 11 ตัว
   4. เก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 15 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย
   ตลอดจนให้คำแนะนำและการป้องกันโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกรดังกล่าวด้วย