ปฏิบัติงานฟาร์มโคนม ภายใต้ โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานฟาร์มโคนม ภายใต้ โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ณ PG ฟาร์ม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้
   1. ตรวจการตั้งท้อง จำนวน 8 ตัว ผล ตั้งท้อง 4 ตัว ไม่ท้อง 4 ตัว
   2. เหนี่ยวนำการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมน จำนวน 2 ตัว
   3. ฉีดวิตามินบำรุงระบบสืบพันธุ์ จำนวน 2 ตัว
   4. ติดตามระบบสารสนเทศโคนม จำนวน 26 ตัว