ให้บริการผสมเทียมฟาร์มนายสมวงษ์

วันที่ 5 กรกฎาคม  2564 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอเมือง  จังหวัดสตูล ออกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล จ.สตูล ฉีดวัดซีนโรคลัมปีสกิน  ที่ ม.1 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 5 ราย 38 ตัว
พร้อมติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค ให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่กำลังระบาดอยู่ในโค เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรค ในพี้นที่ ม.1 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล