เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของ โครงการ Master bull

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ของโครงการ Master Bull   เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของ โครงการ Master bull  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น