ผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ดำเนินการปฏิบัติงานผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็งรวมทั้งสิ้น 293 หลอด รายละเอียดดังนี้

1.พันธุ์ซาเนน 5 ตัว ได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 194 หลอด
2.พันธุ์แองโกลนูเบียน 3 ตัว ได้น้ำเชื้อ 99 หลอด