ผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ดำเนินการปฏิบัติงานผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็งรวมทั้งสิ้น 362 หลอด รายละเอียดดังนี้
1.พันธุ์ซาเนน 5 ตัว ได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 256 หลอด
2.พันธุ์แองโกลนูเบียน 2 ตัว ได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 32 หลอด
3.พันธุ์บอร์ 1 ตัว ได้น้ำเชื้อแช่แข็ง 74 หลอด