สำรวจฟาร์มพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์, กันทลักษ์ และไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ออกปฏิบัติงานสำรวจฟาร์มพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์, กันทลักษ์ และไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 14 กันยายน 2564 เพื่อคัดเลือกแม่โคตัวรับ  สำหรับการย้ายฝากตัวอ่อนในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ