เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบน้ำนม

วันที่ 2 กันยายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี โดยสถานีพัฒนาผสมเทียมสอยดาว จังหวัดสระแก้ว ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบน้ำนม ฟาร์มนายพงศธร โพธิ์ถาวร จำนวน 38 ตัวอย่าง ฟาร์มในโครงการทรอปิคอลโฮลส์ไตน์