หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น สทป.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ความชุกของการสูญเสียตัวอ่อนระยะแรกในแม่โคนมพันธุ์ทรอปิคอล โฮลสไตน์ ที่มีปัญหาผสมติดยากในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี

เลขทะเบียนวิจัย 60(1)-0208-005 ผู้จัดทำ นันท์มนัส สีคง, สถาปัตย์ อิ่มโพธิ์, ธวัชชัย โพธิ์คำ และจตุพร พงษ์เพ็ง

ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของฝูงโคนมทดแทนในช่วงระหว่างปี 2551-2561

เลขทะเบียนวิจัย 63(2)-0208-138 ผู้จัดทำ นันท์มนัส สีคง และเพชรร้อย เพชรเรียง

  >>อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 11 ชุด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 29 เม.ย. 2564

07 พ.ค. 2564

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 26 เม.ย. 2564

 

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 08 เม.ย.2564

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 18 มี.ค. 2564

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 683,400 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 17 มี.ค. 2564

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคเล็ก จำนวน 20 ตัว

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 17 มี.ค. 2564

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคเล็ก จำนวน 20 ตัว จำนวน 1 หลัง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 16 มี.ค. 2564

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ฯ,โรงเรืองโครุ่นฯ,โรงเรือนโคเล็กฯ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 04 มี.ค. 2564

23 มี.ค. 2564
   

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีขีวภาพการผลิตปศุสัตว์

03-07 พ.ค. 2564

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 11 ชุด

สำนักเทคโนโลยีขีวภาพการผลิตปศุสัตว์

23-28 เม.ย. 2564

ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (โรงเรือนโคเล็กจำนวน 20 ตัว)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น

05-10 มี.ค. 2564

ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว ขนาด 10x50 เมตร จำนวน 1 หลัง,
โรงเรียนโครุ่น จำนวน 20 ตัว จำนวน 1 หลัง และโคเรือนโคเล็ก จำนวน 20 ตัว จำนวน 1 หลัง

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่

25 ก.พ.-03 มี.ค. 2564

ประกาศร่าง TOR ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 683,400 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

25 ก.พ.-03 มี.ค. 2564 

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

25 ก.พ.-03 มี.ค. 2564

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

16-19 ก.พ. 2564

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์

12-15 ม.ค. 2564

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

29 ธ.ค.-05 ม.ค. 2564

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 06 พ.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟฯ/ตู้บ่มเชื้อฯ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 23 เม.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 09 เม.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุการเกษตร)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 07 เม.ษ. 2564

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างโรงเรือนโคเล็ก)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 01 มี.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างโรงเรือนโคเล็ก)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 02 ก.พ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างก่อสร้างโรงเรือนโคฯ)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 06 ม.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 24 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 10 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 09 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/เกษตร/วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2563

 

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 10 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 30 เม.ย. 2564

 

 

ไอคอนลิงค์

ปฏิบัติงานในโครงการทรอปิคอลโฮลส์ไตน์ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมไชยปราการ  ปฏิบัติงานในโครงการทรอปิคอลโฮลส์ไตน์ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  โดยได้ทำวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเอเควียส สำหรับโคกระบือ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน  4  ฟาร์ม