ขอให้แจ้งอุปสรรคการจัดส่งนมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564

   ขอให้แจ้งอุปสรรคการจัดส่งนมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564