ความรู้พื้นฐาน สำหรับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในฟาร์มโคนม

   ความรู้พื้นฐาน สำหรับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในฟาร์มโคนม