ติดต่อเรา

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทร 02-5012438

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิกัด https://goo.gl/maps/VMgtroNdkivdgF5NA

 

 

งานติดตามและประเมินผล 02-967-9700 ต่อ 3106
งานการเงิน 02-967-9700 ต่อ 3116
งานพัสดุ 02-5012115
งานธุรการ 02-967-9700 ต่อ 3117
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ 02-967-9700 ต่อ 3110
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเธนุเวชและวิทยาการสืบพันธุ์ 02-967-9700 ต่อ 3113
กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ 02-967-9700 ต่อ 3109, 3114
กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพปศุสัตว์ 02-967-9700 ต่อ 3212
กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ 02-967-9784

 

ร้องเรียน:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 (ผู้รับเรื่อง: นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)