แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สทป.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39 รายการ)  06/05/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟฯ/ตู้บ่มเชื้อฯ)  23/04/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค)  09/04/2564