ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณโครงการ (บาท)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำวน 22 รายการ 17/09/2564 1,025,920.30
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 02/09/2564 67,740,000
ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 409,300 กิโลกรัม 08/07/2564 2,987,890
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำวน 2 รายการ 25/05/2564 606,000
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 18/03/2564 1,700,000
ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 683,400 กิโลกรัม 17/03/2564 4,988,820
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ  28/01/2564  1,024,996
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  26/01/2564  45,000
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ระยะที่ 2 22/01/2564 6,240,000
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 14/01/2564 6,500,000
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือ และแพะ 14/01/2563 4,657,500
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 30/11/2563 4,175,200
ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 258,300 กิโลกรัม 28/10/2563 1,885,590