หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น สทป.

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 27 ก.ค. 2564

06 ส.ค. 2564

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไนโตนเจนเหลว จำวน 409,300 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 08 ก.ค. 2564

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 07 ก.ค. 2564

13 ก.ค. 2564

ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 409,300 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 17 มิ.ย. 2564

25 มิ.ย. 2564

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 04 มิ.ย. 2564

10 มิ.ย. 2564

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 27 พ.ค. 2564

8 มิ.ย. 2564

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 25 พ.ค. 2564

1 มิ.ย. 2564
   

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

14 - 20 ก.ค. 2564

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

01 - 06 ก.ค. 2564

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 20 พ.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 06 พ.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟฯ/ตู้บ่มเชื้อฯ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 23 เม.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 09 เม.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุการเกษตร)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 07 เม.ษ. 2564

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างโรงเรือนโคเล็ก)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 01 มี.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างโรงเรือนโคเล็ก)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 02 ก.พ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างก่อสร้างโรงเรือนโคฯ)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 06 ม.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 24 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 10 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 09 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/เกษตร/วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2563

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 18 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลสืบพันธุ์สัตว์ 01 ก.ค. 2564

ประกาศ ขายทอดตลาด (สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ 3 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 10 มิ.ย. 2564

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 20 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 31 พ.ค. 2564

 

 

ไอคอนลิงค์