หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น สทป.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล/เจ้าพนักงานสัตวบาล/
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล/นักวิทยาศาสตร์)

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 20 ต.ค. 2563

29 ต.ค. 2563

ประกวดราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 258,300 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12 ต.ค. 2563

21 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 15 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 14 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 14 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 08 ต.ค. 2563

 

 

 

ไอคอนลิงค์

แก้ไขปัญหาแม่โคเนื้อคลอดยาก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เป็นประธานประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก