หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

ประกาศรับสมัครงาน

  รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา:ศผท.อุบลราชธานี)

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา: ศผท.ชลบุรี)

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 17 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 14 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 16 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 16 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 12 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 12 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 10 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 09 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 03 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อวครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีภาพขอนแก่น 03 ต.ค. 2561

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 ต.ค. 2561

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 02 ต.ค. 2561

ประกวดราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 28 ก.ย. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (เครื่องชั่งฯ และแม่โคพันธุ์วากิว)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 25 ก.ย. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 13 ก.ย. 2561

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมและเฝ้าระวังโรค จำนวน 4100 ชุด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 04 ก.ย. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 3 ก.ย. 2561

ขายทอดตลาด (จำหน่ายพัสดชำรุด 13 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมแเละเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 17 ก.ค. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 30 ส.ค. 2561

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 29 ส.ค. 2561

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 1 ต.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ

ศูนย์วิจยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ก.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 มี.ค. 2561

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 16 ต.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 12 ต.ค. 2561

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 11 ต.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 11 ต.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 11 ต.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 04 ต.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 28 ก.ย. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 27 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 26 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 25 ก.ย.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 25 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 19 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 12 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 09 ส.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 08 ส.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 06 ส.ค. 2561

 

 

 

ไอคอนลิงค์

ศผท.นครราชสีมา ออกตรวจท้องโคนม ตามโครงการโคท้องคนยิ้ม ในฟาร์ม Master Bull อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคนราชสีมา

10 มกราคม 2561 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ออกตรวจท้องโคนม ตามโครงการโคท้องคนยิ้ม ในฟาร์ม Master Bull อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคนราชสีมา จำนวน 4 ราย ตรวจท้องแม่โคนมทั้งหมด 13 ตัว ท้อง 10 ตัว ไม่ท้อง 1 ตัว รอจรวจซ้ำ 2 ตัว