ศผท.นครราชสีมา ออกตรวจท้องโคนม ตามโครงการโคท้องคนยิ้ม ในฟาร์ม Master Bull อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคนราชสีมา

10 มกราคม 2561 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ออกตรวจท้องโคนม ตามโครงการโคท้องคนยิ้ม ในฟาร์ม Master Bull อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคนราชสีมา จำนวน 4 ราย ตรวจท้องแม่โคนมทั้งหมด 13 ตัว ท้อง 10 ตัว ไม่ท้อง 1 ตัว รอจรวจซ้ำ 2 ตัว