หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของสารละลาย Equex STM และระดับความเข้มข้นของน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดในแพะพื้นเมืองลูกผสมในภาคใต้ของประเทศไทย (นายวิศิษฐ ทองเที่ยง, นายธวัชชัย โพธิ์คำ และ นางจตุพร พงษ์เพ็ง)

ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2561

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการผสมเทียมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย (นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว, นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ และนายวิโรจน์ สัมพันธ์พร)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแท้งลูกและการมีระดับแอนตีบอดีต่อนีโอสปอราเคไนนุมในโคนมในเขต 1 2 3 และ 7 (นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล, นายจิรุตม์ รัตนเทพ และ นส.พรรณพิไล เสกสิทธิ์)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน้ำนมกับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในเขตภาคกลางของประเทศไทย (นายวิโรจน์ สัมพันธ์พรและนายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์)​

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวาพสงขลา 16 ก.ค. 2561

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 

*ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

**ราคากลาง

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 13 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ /  *TOR /  **ราคากลาง

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 12 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 13 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 11 ก.ค. 2561 (ครั้งที่ 2)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 11 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจคุณภาพตัวอสุจิในสุกร พร้อมอุปกรณ์  / *ราคากลาง / **รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 11 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 09 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ / *ราคากลาง / **รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 06 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ / *ราคากลาง

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 06 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 04 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ / *ราคากลาง / **รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 03 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (หลอดพลาสติกชีทผสมเทียม)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 ก.ค. 2561

ประกาศ ร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ  //  **ราคากลาง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 03 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 02 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 29 มิ.ย. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ฮอร์โมน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 28 มิ.ย. 2561

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยแผละผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 22 มิ.ย. 2561

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ประกาศ ข้อทักท้างร่าง TOR เลขที่โครงการ 6106709344

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 11 มิ.ย. 2561

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณพ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 10 พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 488,490 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 05 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 มี.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 07 มี.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 07 มี.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมวัสดุครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 23 ก.พ. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 16 ก.พ. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์วากิว)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 10 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ชุดตรวจคุณภาพตัวอสุจิในสุกร)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 09 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุเวชภัณฑ์ 4 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 06 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร 8 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 06 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เวชภัณฑ์ 9 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 05 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ่อโคพันธุ์ชาโรเลส์)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 03 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 02 ก.ค.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 27 มิ.ย. 2561

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 1 มิ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 11 พ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 10 พ.ค. 2561

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 30 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 24 เม.ย.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถัง)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 23 มี.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 28 ก.พ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12 ก.พ. 2561

 

 

 

ไอคอนลิงค์

ศผท.อุบลราชธานี ร่วมกับ สนง.ปศอ.เดชอุดม ดำเนินโครงการย้ายฝากตัวอ่อนโคพันธุ์บราห์มันแดง

วันที่ 10 มกราคม 2561 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ดำเนินโครงการย้ายฝากตัวอ่อนโคพันธุ์บราห์มันแดง (Donor) เลือด100 ในโคตัวรับ (Recipien) พันธุ์บารห์มัน ให้กับสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงสัตว์เครือข่ายโรงเรียนปศุสัตว์เดชอุดม ณ บ้านโนนสว่าง ต.โพนงาม และบ้านกุดเจริญ ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี