ศผท.อุบลราชธานี ร่วมกับ สนง.ปศอ.เดชอุดม ดำเนินโครงการย้ายฝากตัวอ่อนโคพันธุ์บราห์มันแดง

วันที่ 10 มกราคม 2561 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ดำเนินโครงการย้ายฝากตัวอ่อนโคพันธุ์บราห์มันแดง (Donor) เลือด100 ในโคตัวรับ (Recipien) พันธุ์บารห์มัน ให้กับสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงสัตว์เครือข่ายโรงเรียนปศุสัตว์เดชอุดม ณ บ้านโนนสว่าง ต.โพนงาม และบ้านกุดเจริญ ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี