หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของสารละลาย Equex STM และระดับความเข้มข้นของน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดในแพะพื้นเมืองลูกผสมในภาคใต้ของประเทศไทย (นายวิศิษฐ ทองเที่ยง, นายธวัชชัย โพธิ์คำ และ นางจตุพร พงษ์เพ็ง)

ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2561

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการผสมเทียมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย (นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว, นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ และนายวิโรจน์ สัมพันธ์พร)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแท้งลูกและการมีระดับแอนตีบอดีต่อนีโอสปอราเคไนนุมในโคนมในเขต 1 2 3 และ 7 (นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล, นายจิรุตม์ รัตนเทพ และ นส.พรรณพิไล เสกสิทธิ์)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน้ำนมกับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในเขตภาคกลางของประเทศไทย (นายวิโรจน์ สัมพันธ์พรและนายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์)​

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 15 มิ.ย. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 12 มิ.ย. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 12 มิ.ย. 2561

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ประกาศ ข้อทักท้างร่าง TOR เลขที่โครงการ 6106709344

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 11 มิ.ย. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ไนโตรเจนเหลว 1,200,000 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 มิ.ย. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 11 มิ.ย. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 11 มิ.ย. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

จังหวัดปทุมธานี 11 มิ.ย. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร (ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 2,000 ลิตร แบบนอน)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 11 มิ.ย. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (พ่อแพะพันธุ์คาลาฮารีเรดพันธุ์แท้, แพะนมต่างประเทศพันธุ์แท้เพศผู้จากพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการประเมินพันธุกรรม พันธุ์ท็อกเก้นเบิร์ก)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 11 มิ.ย. 2561

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มิ.ย. 2561

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อครุภัรฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 31 พ.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (พ่อแพะ+ถังสต็อค)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 31 พ.ค. 2561

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศ ร่างเอกสารสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 30 พ.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ // TOR

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 24 พ.ค. 2561

ประกาศ ขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 01 พ.ค. 2561

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณพ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 10 พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 488,490 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 05 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 มี.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 07 มี.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 07 มี.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมวัสดุครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 23 ก.พ. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 16 ก.พ. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์วากิว)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 1 มิ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 11 พ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 10 พ.ค. 2561

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 30 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 24 เม.ย.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถัง)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 23 มี.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 28 ก.พ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12 ก.พ. 2561

 

 

 

ไอคอนลิงค์

ผอ.สปท.เป็นประธานในการประชุม แผนการปฏิบัติงานของ ศผท.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มกราคม 2561
นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม แผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี