ผอ.สปท.เป็นประธานในการประชุม แผนการปฏิบัติงานของ ศผท.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มกราคม 2561
นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม แผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี