หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน

ที่ กษ 0613/ว281 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
1. เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Butyrophilin และ DGAT1 ที่มีผลต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ด้วยวิธี Real-Time PCR"
2. เรื่อง "ประสิทธิภาพของฮอร์โมนเอฟเอสเอชและพีเอ็มเอสจี เมื่อใช้ร่วมกับ CIDR-G ต่อการแสดงการเป็นสัดและอัตราการผสมติดในแพะ"
3. เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำเพิ่มปริมาณน้ำนมของโคนม"
ที่ กษ 0613/ว282 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
1. เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Inhibin ที่มีต่ออัตราการตกไข่ในโคลูกผสมแองกัสด้วยวิธี Real-Time PCR"
2. เรื่อง "การพัฒนาการออกแบบไพรเมอร์เพื่อการตรวจสอบชนิดของสัตว์จากไโตคอนเดรียลยีนด้วยวิธี Multiplex PCR"
3. เรื่อง "คู่มือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในปศุสัตว์ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ"

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 พ.ค. 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 17 พ.ค. 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 14 พ.ค. 2562

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 10-15 พ.ค.2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 03 พ.ค. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ฯ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 03 พ.ค. 2562

 

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (อาหารสัตว์/หญ้าแห้ง)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 10 พ.ค.2562

ประกาศ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว จำนวน 1 หลังและโรงเก็บเสบียงสัตว์ จำนวน 1 หลัง

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 มี.ค. 2562

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 02 พ.ค. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุการเกษตร 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 30 เม.ย.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตู้เย็นฯ/เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าฯ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 30 เม.ย.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วัสดุการเกษตร 7 รายการ)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 01 เม.ย.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 หลัง)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 21 มี.ค. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 8 ก.พ. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 4 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 21 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 14 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 06 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 05 พ.ย. 2561

 

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี (บัดนี้-4 มิ.ย. 2562)

 

 

ไอคอนลิงค์

ผอ.สปท.เป็นประธานในการประชุม แผนการปฏิบัติงานของ ศผท.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มกราคม 2561
นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม แผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี