ศผท.ราชบุรี บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดอนกระเบื้อง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีและ ปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง เข้าบรรยายความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในโครงการ "smart farmer" เรื่อง การแก้ปัญหาผสมติดยากในโคนม