ศผท.สงขลา ตรวจเยี่ยมหน่วยผสมเทียม จ.สงขลา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ตรวจเยี่ยมหน่วยผสมเทียมอำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  โดยได้ให้คำแนะนำด้านการบันทึกข้อมูลผสมเทียม และการเตรียมมาตรฐานสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเพื่อรับการตรวจรับรองมาตรฐานพร้อมแก้ปัญหาการคลอดยาก