ศผท.สระบุรี ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี บูรณาการร่วมกับศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ลงปฎิบัติงาน ตรวจระบบสืบพันธุ์โคนม ณ ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี