หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายชื่อและการขึ้นบัญชีภายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (จำนวน 2 อัตรา: ศผท.สุราษฎร์ธานี/สทป.)

  รายชื่อและการขึ้นบัญชีภายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 4 อัตรา: ศผท.นครราชสีมา/ขอนแก่น/ราชบุรี)

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 07 ธ.ค. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 07 ธ.ค. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 6 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 06 ธ.ค. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 23 พ.ย. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 22 พ.ย. 2561

ประกวดราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 616,430 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 22 พ.ย. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 22 พ.ย. 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 23 พ.ย. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 22 พ.ย. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 16 พ.ย. 2561

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 พ.ย. 2561

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 08 ต.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 01 ต.ค. 2561

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 4 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 21 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 14 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 06 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 05 พ.ย. 2561

 

 

 

 

ขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 22 พ.ย. 2561 - 2 ธ.ค. 2561

 

 

ไอคอนลิงค์

ศผท.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ฟาร์มโคนม อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ฟาร์มโคนม อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร ทำการตรวจการตั้งท้องและแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์โคหลัง คลอดด้วยฮอร์โมนและวิตามิน