ศผท.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ฟาร์มโคนม อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ฟาร์มโคนม อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร ทำการตรวจการตั้งท้องและแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์โคหลัง คลอดด้วยฮอร์โมนและวิตามิน