หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของสารละลาย Equex STM และระดับความเข้มข้นของน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดในแพะพื้นเมืองลูกผสมในภาคใต้ของประเทศไทย (นายวิศิษฐ ทองเที่ยง, นายธวัชชัย โพธิ์คำ และ นางจตุพร พงษ์เพ็ง)

ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2561

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการผสมเทียมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย (นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว, นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ และนายวิโรจน์ สัมพันธ์พร)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแท้งลูกและการมีระดับแอนตีบอดีต่อนีโอสปอราเคไนนุมในโคนมในเขต 1 2 3 และ 7 (นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล, นายจิรุตม์ รัตนเทพ และ นส.พรรณพิไล เสกสิทธิ์)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน้ำนมกับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในเขตภาคกลางของประเทศไทย (นายวิโรจน์ สัมพันธ์พรและนายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์)​

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ // *ราคากลาง // **คุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 17 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 17 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 17 ส.ค. 2561

ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 57 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 17 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 15 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 15 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 14 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ  // *ราคากลาง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 14 ส.ค. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 14 ส.ค. 2561

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 10 ส.ค. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 09 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ // *ราคากลาง // **คุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 09 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 08 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ // *ราคากลาง // **คุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 08 ส.ค. 2561

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา (วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 08 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ // * TOR // **ราคากลาง

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 07 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ // * TOR // **ราคากลาง

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 07 ส.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ // * ราคากลาง // **คุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 06 ส.ค. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 06 ส.ค. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

จังหวัดปทุมธานี 02 ส.ค. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 01 ส.ค. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 25 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 25 ก.ค. 2561

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 24 ก.ค. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจคุณภาพตัวอสุจิในสุกร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำชื้อสุกรราชบุรี 24 ก.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ /  *TOR/  **ราคากลาง

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 19 ก.ค. 2561

ประกาศ แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 18 ก.ค. 2561

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 08 ส.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 มี.ค. 2561

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 09 ส.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 06 ส.ค. 2561

เผยแพร่แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 31 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 31 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 10 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ชุดตรวจคุณภาพตัวอสุจิในสุกร)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 09 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุเวชภัณฑ์ 4 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 06 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร 8 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 06 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เวชภัณฑ์ 9 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 05 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ่อโคพันธุ์ชาโรเลส์)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 03 ก.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 02 ก.ค.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 27 มิ.ย. 2561

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 1 มิ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 11 พ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 10 พ.ค. 2561

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 30 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 24 เม.ย.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถัง)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

 

 

 

ไอคอนลิงค์

ศผท.สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้ออำเภอทับปุด จ.พังงา ครั้งที่ 2 ซึ่งในการนี้มีเกษตรกรนำโคเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียมในพื้นที่จังหวัด พังงา กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี สนใจส่งเข้าประกวดจำนวนมาก