หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น

 

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน

ที่ กษ 0613/ว281 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
1. เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Butyrophilin และ DGAT1 ที่มีผลต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ด้วยวิธี Real-Time PCR"
2. เรื่อง "ประสิทธิภาพของฮอร์โมนเอฟเอสเอชและพีเอ็มเอสจี เมื่อใช้ร่วมกับ CIDR-G ต่อการแสดงการเป็นสัดและอัตราการผสมติดในแพะ"
3. เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำเพิ่มปริมาณน้ำนมของโคนม"
ที่ กษ 0613/ว282 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
1. เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Inhibin ที่มีต่ออัตราการตกไข่ในโคลูกผสมแองกัสด้วยวิธี Real-Time PCR"
2. เรื่อง "การพัฒนาการออกแบบไพรเมอร์เพื่อการตรวจสอบชนิดของสัตว์จากไโตคอนเดรียลยีนด้วยวิธี Multiplex PCR"
3. เรื่อง "คู่มือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในปศุสัตว์ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ"

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว จำนวน 1 หลังและโรงเก็บเสบียงสัตว์ จำนวน 1 หลัง

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 18 - 21 มี.ค. 2562

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 - 18 มี.ค. 2562

ประกวดราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 594,500 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 มี.ค. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 11 มี.ค. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 14 ชุด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 7 มี.ค. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 4 มี.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 25 ก.พ. 2562

ประกวดราคาซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 14 ชุด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 20 ก.พ. 2562

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 ก.พ. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 15 ม.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 11 ม.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 09 ม.ค. 2562

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว จำนวน 1 หลังและโรงเก็บเสบียงสัตว์ จำนวน 1 หลัง

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 มี.ค. 2562

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 8 ก.พ. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 4 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 21 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 14 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 06 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 05 พ.ย. 2561

 

 

 

 

ขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 153 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 22 ก.พ. 2562 - 25 มี.ค. 2562

 

 

ไอคอนลิงค์

ไอคอนลิงค์ กรมปศุสัตว์

ศผท.ราชบุรี ออกปฏิบัติงานเตรียมแม่แพะตัวรับ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ออกปฏิบัติงานเตรียมแม่แพะตัวรับ ตัวอ่อนแพะพันธุ์บอร์ ณ อ.จอมบึง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี