ศผท.ราชบุรี ออกปฏิบัติงานเตรียมแม่แพะตัวรับ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ออกปฏิบัติงานเตรียมแม่แพะตัวรับ ตัวอ่อนแพะพันธุ์บอร์ ณ อ.จอมบึง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี